Všeobecné podmínky

 • Minimální doba pronájmu činí 3dny.
 • V době hlavní sezóny (červenec, srpen) činí minimální doba pronájmu 6 dní.
 • K zapůjčení obytného vozu je zapotřebí řidičský průkaz skupiny B a věk minimálně 25 let.
 • Požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičký průkaz, cestovní pas).
 • Převzetí a vrácení vozidla: první / poslední den od 8:00 do 18.00 nebo dle předchozí domluvy
 • Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů. Veškeré pokuty, sankce a správní řízení jdou k tíži nájemce a to i po skončení doby nájmu.
 • V obytném voze je zakázáno kouřit a provádět jakékoliv úpravy.
 • Ve vnitřním prostoru je zakázáno převážet: domácí zvířata, kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit interiér obytného vozu.
 • Zákaz používání chemického WC bez chemie a zákaz používání běžného toaletního papíru.
 • Nájemce nesmí vozidlo pronajmout třetí osobě.
 • Řídit vozidlo smí pouze osoby uvedené ve smlouvě.
 • V případě nehody musí nájemce vždy neprodleně informovat pronajímatele.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo sledovat vozidlo pomocí GPS.
 • Poplatek za vyřízení pojistné události nebo jakékoli jiné vzniklé škody jako např. pořízení chybějícího vybavení apod. 1500,- až 2500,- Kč